publication . Review . Article . Other literature type . 2018

Predstavljanje osnovnih pojmova digitalne humanistike u vezi s glazbom i muzikologijom, ili: Što je digitalna muzikologija?

Lucija Konfic;
Open Access Croatian
  • Published: 10 Jan 2018
Abstract
Cilj je ovoga članka predstaviti osnovne pojmove digitalne humanistike u vezi s glazbom i muzikologijom, kao i pojam digitalne muzikologije, kako bi se potaknulo korištenje novih istraživačkih mogućnosti koje ovo područje nudi. U pregled su uključena sljedeća područja: programi za pisanje nota, uključujući optičko prepoznavanje glazbenih zapisa; tehnički standardi MIDI i MP3; baze podataka; računalne aplikacije za istraživanje glazbe; te sustavi za pristupanje podacima o glazbi. Za svako područje ponuđeni su osnovni izvori i materijali te su predstavljene neke od aktualnih aktivnosti i projekata.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Music, digitalna humanistika; digitalna muzikologija; muzikološko istraživanje; baze podataka, digital humanities; digital musicology; musicological research; databases, lcsh:Music, lcsh:M1-5000
56 references, page 1 of 4

sa digitalizacije, 2015. ht p://dfest.nsk.hr/2015/wp-content/themes/boilerplate/2015/prezentacije/Tomic_

Marijana.pdf (8. 11. 2017). 7 Proces digitalizacije sastoji se od više koraka: 1. odabir gradiva, 2. digitalizacija gradiva, 3. obra-

da i kontrola kvalitete, 4. zaštita, 5. pohrana i prijenos, 6. pregled i korištenje, 7. održavanje digitalnoga

gradiva. Prema: Hrvoje STANČIĆ: Digitalizacija, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009, 11. 8 Vidi primjerice ICT (Information and Communications Technology) metode navedene na stranicama

search) itd. ht ps://digital.humanities.ox.ac.uk/people-projects (28. 11. 2017). 9 Vidi npr. Tim CRAWFORD - Lorna GIBSON (ur.): Modern Methods for Musicology. Prospects,

Proposals, and Realities, Farnham: Ashgate, 2009. Vidi također seriju Computing in Musicology koju obja-

publications/cm/vol/15/contents.html (25. 11. 2017). 10 ht p://hbl.lzmk.hr/ ; ht p://www.enciklopedija.hr/. Trenutni nedostatak HBL-a njegova je nedo-

vršenost, a u (bliskoj) budućnosti treba voditi računa o češćem i bržem ažuriranju podataka. 11 Jstor (Journal Storage) digitalna je biblioteka koja omogućuje pristup akademskim časopisima i

knjižnice osigurana nacionalna licenca za pristup (podatak za 2017), ht p://www.jstor.org/. 12 Hrčak je Portal hrvatskih znanstvenih časopisa, a uključuje časopise koji nude radove u otvore-

nom pristupu (open access), ht p://hrcak.srce.hr/. 16 Usp. Dragan LESIĆ - Bojan OBLUČAR: Optičko prepoznavanje glazbenog crtovlja, FER 2010/11,

ht ps://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Opticko_prepoznavanje_glazbenog_crtovlja.pdf (8.

11. 2017). 17 Vidi i Eleonor SELFRIDGE-FIELD: Optical recognition of music notation: A survey of current

Applications, 9 (1994), 109-145; David BAINBRIDGE - Tim BELL: The Challenge of Optical Music Rec-

ognition, Computers and the Humanities, 35 (2001), 95-121. 18 Vidi više u Eleanor SELFRIDGE-FIELD (ur.): Beyond MIDI: The handbook of musical codes, Cam-

bridge, MA: MIT Press, 1997. 19 Usp. ht ps://en.wikipedia.org/wiki/Audio_file_format (27. 11. 2017). 20 Stephen RAMSAY: Databases, u: Susan Schreibman - Ray Siemens - John Unsworth (ur.), A

56 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue