publication . Article . 2011

Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės

Bloveščiūnienė, Lina; Petrauskaitė, Rūta; Kolesinskienė, Nijolė; Štreimikis, Antanas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  • Country: Lithuania
Abstract
Nuo 2006 m. kuriama tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašyta tęstinio projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) trijų metų finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Pristatyta duomenų bazės Lituanistika, kaupiančios ir skleidţiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus, pagrindiniai uţdaviniai, veiklos ir plėtros gairės. Aptarta informacinių ir ryšių (informacinių komunikacinių) technologijų taik...
Subjects
free text keywords: Lituanistika--A Duomenų bazės, Mokslo vertinimas, Mokslo tyrimų infrastruktūra, Lithuanian studies--A Databases, Scientific assesment, Research infrastructures, Lithuanian studies ; Databases ; Scientific assesment ; Research infrastructures, udc:001, udc:004
Related Organizations

[1] Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1017 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284561&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandţio 15 d. nutarimas Nr. 306 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342387&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1182 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=172849&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 166 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292266&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ISAK-791 „Dėl Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-11-14]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378736&p_query=eLABa&p_tr2=2>.

Nacionalinės aprėpties HSM TI projektų atrankos etapai: [interaktyvus]. 2010. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/Gairiu%20tekstas_Humanitariniai%20ir%20socialiniai%20mokslai%20- 2010%2005.doc/view>.

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų infrastruktūrų plėtros galimybės: projektas [interaktyvus]. 2009- 07-05. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/HSM_TI_pletros_gairiu_projektas_2009_07_05.doc/view>.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas: Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandţio 30 d. įstatymas Nr.

XI-242 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/ti/docs/istatymai/MSI.pdf>.

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“: galimybių studija. Mantas Adomėnas ... [et al.] mokslo taryba. Kaunas: Technologija, 2007. 298 p. ISBN 9789955254973.

Any information missing or wrong?Report an Issue