Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Other literature type . Article . 2017

Predstavljanje osnovnih pojmova digitalne humanistike u vezi s glazbom i muzikologijom, ili: Što je digitalna muzikologija?

Lucija Konfic;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2017 Journal: Arti Musices, volume 48, issue 2, pages 227-239 (issn: 0587-5455, eissn: 1848-9303, Copyright policy )
Publisher: Hrvatsko muzikološko društvo / Croatian Musicological Society
Country: Croatia
Abstract
The field of digital humanities, a convergence of humanities and computer sciences, has recently become a growing focus of interest. The aim of this paper is to present basic concepts of digital humanities as they relate to music and musicology, as well as the term digital musicology, in order to encourage in Croatia a greater use of the new possibilities of research provided by this field. Based on A Companion to Digital Humanities (chapter Music by I. Fujinaga and S. Forscher Weiss), this overview includes the following subjects: notation software and optical music recognition (OMR); MIDI and MP3 as technical standards; databases; computer applications for music scholars; and music information retrieval (MIR) systems. For each subject, some basic sources and materials are offered and some (more or less) current activities and projects are presented, with special consideration of Croatian perspectives.
Cilj je ovoga članka predstaviti osnovne pojmove digitalne humanistike u vezi s glazbom i muzikologijom, kao i pojam digitalne muzikologije, kako bi se potaknulo korištenje novih istraživačkih mogućnosti koje ovo područje nudi. U pregled su uključena sljedeća područja: programi za pisanje nota, uključujući optičko prepoznavanje glazbenih zapisa; tehnički standardi MIDI i MP3; baze podataka; računalne aplikacije za istraživanje glazbe; te sustavi za pristupanje podacima o glazbi. Za svako područje ponuđeni su osnovni izvori i materijali te su predstavljene neke od aktualnih aktivnosti i projekata.
Subjects by Vocabulary

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Music lcsh:M1-5000

Subjects

digitalna humanistika; digitalna muzikologija; muzikološko istraživanje; baze podataka, digital humanities; digital musicology; musicological research; databases

56 references, page 1 of 6

sa digitalizacije, 2015. ht p://dfest.nsk.hr/2015/wp-content/themes/boilerplate/2015/prezentacije/Tomic_

Marijana.pdf (8. 11. 2017). 7 Proces digitalizacije sastoji se od više koraka: 1. odabir gradiva, 2. digitalizacija gradiva, 3. obra-

da i kontrola kvalitete, 4. zaštita, 5. pohrana i prijenos, 6. pregled i korištenje, 7. održavanje digitalnoga

gradiva. Prema: Hrvoje STANČIĆ: Digitalizacija, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009, 11. 8 Vidi primjerice ICT (Information and Communications Technology) metode navedene na stranicama

search) itd. ht ps://digital.humanities.ox.ac.uk/people-projects (28. 11. 2017). 9 Vidi npr. Tim CRAWFORD - Lorna GIBSON (ur.): Modern Methods for Musicology. Prospects,

Proposals, and Realities, Farnham: Ashgate, 2009. Vidi također seriju Computing in Musicology koju obja-

publications/cm/vol/15/contents.html (25. 11. 2017). 10 ht p://hbl.lzmk.hr/ ; ht p://www.enciklopedija.hr/. Trenutni nedostatak HBL-a njegova je nedo-

vršenost, a u (bliskoj) budućnosti treba voditi računa o češćem i bržem ažuriranju podataka. 11 Jstor (Journal Storage) digitalna je biblioteka koja omogućuje pristup akademskim časopisima i

knjižnice osigurana nacionalna licenca za pristup (podatak za 2017), ht p://www.jstor.org/. 12 Hrčak je Portal hrvatskih znanstvenih časopisa, a uključuje časopise koji nude radove u otvore-

nom pristupu (open access), ht p://hrcak.srce.hr/. 16 Usp. Dragan LESIĆ - Bojan OBLUČAR: Optičko prepoznavanje glazbenog crtovlja, FER 2010/11,

Related to Research communities
DARIAH EU
Download fromView all 2 sources
lock_open
moresidebar